Giveaway Winner of Minsan Pa by Jessica E. Larsen

WINNER OF THE INTL GIVEAWAY

And the winner of a $5 Amazon GC and an ebook copy of Minsan Pa is:

rafflecopter-giveaway-e1420463655480
winner

Congratulations, Irah! 🙂

~BLURB~

Genre: Romantic Comedy, Drama
Word count:
37,300 words

28485178Natutong mahalin ni Neena si Yuusuke noong teenagers pa lamang sila. Subalit sobra siyang nasaktan sa bigla nitong pagkawala ng walang paalam. Sa paglipas ng mga taon wala siyang naging balita rito maliban sa mga scandal nitong nababasa niya sa mga magazines. But after eleven years, Yuusuke’s back as her boss at muling pinalalambot ang puso niyang akala niya ay naging bato na pagdating sa pag-ibig.

~ ~ ~Book Excerpt~ ~ ~

“Yuusuke!” sigaw ni Neena nang lampasan siya ng lalaki na tila ni hindi man lamang siya nakilala.Lumingon ito at tulad niya ay tila hindi rin ito makapaniwala.

“Neena, is that—”Hindi na natapos pa ni Yuusuke tanong, sinugod na niya ito ng tadyak sa sikmura. Pumaibabaw siya sa binata nang mawalan ito ng balanse at inumangan ito ng suntok sa mukha.

“Miss Salcedo, ano’ng ginagawa mo?” singhal ni Mr. Canlas bago pa man niya nasuntok ang mukha ng gulat na gulat na binata. “Hindi mo ba alam na anak ‘yan ng boss mo?”

“Ano?” hindi makapaniwalang sambit ni Neena. Tumingin siya kay Yuto Satuo na nakangiti lang na nakatingin din sa kanya. Ibig ba nitong sabihin, pamilya ni Yuusuke ang may-ari ng kompanyang pinapasukan niya? Akala niya noon ng mag-apply siya ay walang kinalaman ang apelyido ni Yuusuke sa pangalan ng Satou Airlines Corp pero ngayon—umalis siya sa ibabaw ni Yuusuke na kalamado namang tumayo.

Noon lang niya naisipang ilibot ang paningin sa mga co-workers niyang nakasaksi sa kanyang ginawa. Umiwas ng tingin sa kanya ang marami, halatang ayaw madamay sa gulo. Ang mga kalalakihan na nakaupo malapit sa kanila ay iba’t iba ang naging reaksyon, may nakanganga at napahinto sa akmang pagsubo, may isa pa ngang naibuga ang kapeng iniinom sa mukha ng kaharap.

Samantalang lumapit naman sa tabi niya si Miya at inakbayan siya, yumukod ito hawak ang kanyang ulo na iniyuko rin sa harapan ni Yuusuke sabay hingi ng paumanhin. “Sir, inihihingi ko po ng tawad itong kaibigan ko. Masyado lang po kasi siyang naasar sa napag-usapan namin kanina bago kayo pumasok,” sabi ni Miya, bagay na hindi niya sinang-ayunan.

Inalis niya ang ulo mula sa pagkakahawak nito at taas noong sinulyapan si Yuusuke bago hinarap si Alfredo Canlas. “Sir, papayag po akong mapatalsik sa aking trabaho kung ang lalaking ito lang naman pala ang magiging boss ko,” wika niyang nakaturo kay Yuusuke.

“Neena!” sita ni Miya.

Nilingon niya ito at pinukol ng masamang tingin. “Stay out of this, Miya.”

“Fine, you’re fired!” ani naman ni Alfredo.

“Salamat, Sir. I’ll pack up my things and go.”

“No!” umalingawngaw ang tinig ni Yuusuke sa apat na sulok ng canteen nang tumalikod na siya. Napatingin dito ang lahat.

~ ~ ~Links: Goodreads | Smashwords | iTunes | Barnes and Noble | Kobo

About the Author

Jessica E. Larsen is an author of contemporary romance, YA, NA and Paranormal stories. She writes in both English and Taglish/Filipino language. Jessica’s not hundred percent sure what her characters are thinking, but most of the heroine in her stories love to bite her head off and fall for the guy they dislike, then blame her for their misery. When she’s not writing, you’ll find her reading or creating digital art. Jessica doesn’t like doing housework, but love hearing from her readers. She might be late at times, but she always takes the time to reply to comments and messages.

Author Links: Website | Goodreads | Facebook | Twitter